♦ Ceea ce particularizează prezentarea întregii activități din perioada 2019 – 2021 sunt condițiile cu totul speciale în care s-a desfășurat, generate de pandemia care a surprins prin amploarea și efectele ei la nivelul întregii societăți, prin schimbările totale și posibil ireversibile determinate în viața cotidiană.
Consecința imediată la nivelul asociației s-a materializat cât se poate de concret în plan funcțional, făcând imposibilă desfășurarea ședinței Adunării generale pentru exercițiul financiar 2019, urmare a instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României prin Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020, ședință care fusese deja convocată pentru data de 26.03.2020.
Restricționarea inițială a activității în spații închise și nu numai, dispusă încă din 10.03.2020 prin Hotărârea nr. 9 a Grupului de Suport Tehnico-științific privind Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României, a continuat și după ce starea de alertă a înlocuit pe cea de urgență, zădărnicind și în 2021 convocarea unei ședințe a Adunării generale.
Activitatea în sine a C.A.R.P. „Ana Aslan”, inclusiv a sucursalei Ianca, nu a încetat însă nici chiar în împrejurările suspendării ei, măsura încadrându-se în prevederile legale în referire la reducerea temporară a activității. Aceasta a dat posibilitatea asigurării în continuare a unui grup de lucru format din personal cu atribuțiuni vizând în special acordarea ajutoarelor în cazurile de deces, dar mai ales luarea unor măsuri adecvate pe fondul pandemiei în perspectiva și desigur postreluare a activității. Este un subiect peste care nu se poate trece ușor, peste care nu se poate așterne tăcerea și treptat uitarea.
Măsurile imediate, energice, menținute cu hotărâre, și chiar impuse pe alocuri în lupta cu noul coronavirus, au fost desigur imperios necesare, determinante pentru asigurarea condițiilor pentru reluarea în cadrul programului normal de lucru și derularea în siguranță a multiplelor activități, inclusiv a prestărilor de servicii – frizerie, coafură, cizmărie, a activităților culturale, realizarea unor investiții etc.
Într-o prezentare telegrafică, aceste măsuri, repetăm, esențiale pentru reluarea și asigurarea desfășurării activității în condiții de maximă securitate sanitară, s-au materializat în:
informarea prin afișaj la sediul asociației cu privire la recomandările autorităților publice implicate și restricțiile impuse;
instalarea dispenserelor cu biocid pentru dezinfectare pe traseele frecventate, însoțite de precizări privind modul de întrebuințare;
organizarea și dirijarea fermă a accesului gradual în sediu, în condițiile distanțării fizice, pe traseele separat marcate – pentru timpii de așteptare când a fost cazul ori de deplasare spre zonele de interes și de părăsire a incintei;
supravegherea permanentă a modului de respectare a obligativității portului măștii (corespunzătoare) de către salariați la locul de muncă și de către cei care se prezentau la punctele de control – acces în incintă;
triajul epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, coordonat de un cadru medical;
supravegherea dezinfectării obligatorii a mâinilor și a suprafețelor expuse.
Pentru a completa tabloul, voi mai aminti decizia Consiliului director de a investi în modificări constructiv-funcționale la ghișeele de încasări pentru asigurarea unei protecții sporite legate de manipularea la mică distanță a actelor și banilor (sertare și geamuri glisante), în achiziționarea și utilizarea unor lămpi bactericide cu dublă sterilizare pentru dezinfectarea completă a aerului și a suprafețelor din încăperi și a unui nou, dar performant termoscaner (cameră termoviziune pentru măsurare și alertare în caz de febră).
Întreținerea igienico-sanitară curentă și igienizarea periodică de către firme specializate a tuturor spațiilor din incintă, întregesc și ele imaginea în ansamblul ei.
Cu toată persistența măsurilor respective, de evidentiat este o a doua situație cu o semnificație deosebită, situație generată de interzicerea la nivel național a manifestărilor publice sau private în spații deschise sau închise, respectiv starea de interimat în care și-au desfășurat activitatea membrii Consiliului director și cei ai Comisiei de cenzori, stare care va înceta în urma alegerilor ce vor avea loc la data de 19 mai 2022. În contextul respectiv, Consiliul director a fost nevoit să ia desigur și decizia amânării și a celui de al doilea punct al Ordinii de zi a ședinței Adunării generale din 26.03.2020, respectiv „alegerea membrilor organelor de conducere și control ale asociației”, cu precizarea că decizia în acest sens a prevăzut, așa cum am mai informat, că „rămân valabile pentru ședința Adunării generale ce va fi reprogramată, procedurile demarate prin depunerea la registratura asociației de către persoanele care și-au manifestat dorința să candideze pentru ocuparea unei funcții în cadrul celor două structuri statutare ale asociației a înscrisurilor consemnate în anunțul publicat, proceduri materializate prin încheierea unui proces-verbal de constatare la termenul limită, precum și procedurile privind verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor impuse de reglementările legale, Statutul asociației și Regulamentul privind alegerile aprobate de Adunarea generală.
Ceea ce trebuie remarcat, evidențiat fără falsă modestie, este reușita Consiliului director de a imprima activității sale caracterul de continuitate chiar și în condițiile expuse cu totul deosebite. Este principiul de bază ce trebuie avut în vedere în aprecierile cu privire la fiecare exercițiu financiar, semnificând necesitatea asigurării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată asociația, dar și generarea unor capitaluri proprii, esențiale pentru a asigura funcționarea administrativ-instituțională, prin derularea unor activități cu caracter permanent, specifice obiectului de activitate, producătoare de venituri. Mai ales că inflația, criza energetică, alimentară și chiar de securitate cu toate urmările ei, nu au ocolit pe nimeni.
Evitând caracterul festiv al unui astfel de moment de bilanț, chiar dacă și de această dată vom evidenția rezultate remarcabile, în continuare vom puncta în linii mari realizările fiecărui an, cu accent final pe acesta din urmă, rezultate care dau măsura valorii muncii întregului colectiv al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, a capacității manageriale a celor mandatați de Adunarea generală să reprezinte interesele membrilor asociației, în mod concret a Consiliului director format din ec. Dudulea Ilie – președinte, av. Hârjoghe Aurel – vicepreședinte, ec. Popa Traian, ing. Ghionu Ion și as.soc. Petrea Ion – consilieri, cei care prezintă în această ședință activitatea pentru anii 2019-2020, corespunzătoare fiecărui exercițiu financiar în parte, reflectată în rapoartele și situațiile financiare aflate la dispoziția membrilor asociației interesați.

Realizări în anii 2019-2020
♦ S-au acordat 23.761 de împrumuturi (13.569/2019 + 10.192/2020), totalizând 100.999.960 lei (55.419.190 lei/2019 + 45.580.770 lei/2020);
♦ Ajutoare bănești sociale/cotă parte lucrări dentare, tratamente stațiuni au fost acordate pentru 3.072 beneficiari (690/2019 + 2.382/2020), însumând 232.745 lei (70.860 lei/2019 + 161.885 lei/2020);
♦ Au fost acordate ajutoare bănești pentru deces în 3.455 de cazuri (1.637/2019 + 1.818/2020), însumând 3.145.915 lei (1.380.100 lei/2019 + 1.765.815 lei/2020).
În referire la anii 2019 și 2020, evenimentul marcant al perioadei fiind recepția finală a lucrărilor privind sediul asociației pe cele două corpuri de clădire pentru o valoare a investiției de 8.840.821,81 lei.
Imobilul, un spațiu generos cu o suprafață construită de 1.649 mp (598 mp la sol), a fost realizat la cele mai înalte cote de calitate impuse de normele europene pentru spațiile în care se lucrează cu publicul, având sisteme de încălzire centralizată, instalații de climatizare, de aer condiționat și tratare pentru spații aglomerate, căi de acces (platforme) și spații igienico-sanitare pentru persoanele cu dizabilități, condiții de spațiu la ghișee, precum și în zonele de așteptare, inclusiv la locurile de muncă ale salariaților ori în cele prevăzute pentru prestarea unor servicii precum frizerie, coafură etc.
O altă activitate cu semnificație aparte o constituie încheierea spre sfârșitul anului 2020 a Acordului de parteneriat cu Asociația „Respectabilii” în vederea valorificării în interesul membrilor asociației a spațiului destinat acordării unor forme de asistență medicală în regim ambulatoriu, acord care avea să fie extins în 2021, având ca finalizare înființarea unei clinici medicale de recuperare, aspect asupra căruia vom reveni.
În referire la dinamica numărului de membri ai asociației, în perioada anului 2021 ne-am confruntat, ca în fiecare altă perioadă similară, cu situații nedorite cum ar fi radierea unora dintre ei pentru nerespectarea obligațiilor statutare, precumpănitoare fiind neplata timp îndelungat a cotizației și a contribuțiilor (516 cazuri) sau retragerea altora din asociație (1.075 cazuri), diminuarea accentuându-se urmare a înregistrării altor 2.368 cazuri în care membrii asociației ne-au părăsit biologic. Desigur, situația nu poate fi disociată de pandemie, dar sub un dublu impact, infectarea cu COVID-19 pe de o parte și lipsa de asistență medicală în cazul unor boli cronice pe fondul restricțiilor impuse, pe de altă parte.
În același timp însă, au intrat în rândurile asociaților în cursul perioadei analizate a unui număr de 1.487 de pensionari, la care se adaugă alte 607 persoane înscrise ca „membri simpatizanți”, numărul total reconsolidându-se la nivelul de 40.571 de membri activi, cifră care menține din acest punct de vedere asociația noastră între primele 3-4 din țară, dintre cele cca. 125 entități afiliate la Federația Națională „Omenia” a CARP-urilor din România.
Incluziunea financiară, ca scop principal al activității asociației este o certitudine, o coordonată esențială cu caracter de permanență a întregii noastre activități.

În anul 2021, valoarea împrumuturilor acordate a însumat 48.684.990 lei, cu 3.104.220 lei mai mult decât în anul 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de împrumuturi cu dobândă redusă fiind a fost de 10.283 persoane. Între acestea se numără și beneficiarii celor câteva zeci de contracte în care s-au acordat împrumuturi fără dobândă, dat fiind valoarea redusă a acestora, precum și lipsa ori nivelul mic al veniturilor individuale ale solicitanților, totalizând 13.586 lei. Aceste din urmă cazuri nu reflectă altceva decât existența unor persoane care se află mult sub pragul sărăciei, motiv pentru care Consiliul director a și menținut măsura acordării acestui gen de împrumuturi. Consiliul director a decis mărirea și menținerea pe parcursul anului 2021 a plafonului împrumuturilor fără dobândă la 650 lei, beneficiari fiind membrii asociației fără venituri sau ale căror venituri nu depășeau 700 lei, cu condiția rambursării în termen de 12 luni. Mai mult, avem convingerea că numărul beneficiarilor va crește substanțial, urmare a recentei decizii a Consiliului de a mări plafonul veniturilor pentru aceștia de la 700 lei la 1.000 lei, iar al împrumuturilor acordate fără dobândă de la 650 lei la 750 lei.
Un alt reper semnificativ, care dă și el măsura activității noastre, îl reprezintă acordarea ajutoarelor nerambursabile, capitol la care punctăm rezultatele obținute în 2021, astfel:
Valoarea ajutoarelor nerambursabile pentru deces acordate în 2021 este de 2.325.020 lei, marcând o creștere de 559.205 lei față de valoarea ajutoarelor de deces acordate în anul 2020. Dar aceasta trebuie luată în seamă doar ca dovadă a capacității de a face față unor eforturi financiare sporite în împrejurările generate de criza sanitară. Nu trebuie însă să ignorăm totuși că, dacă ne raportăm la anul 2019 și la ceilalți ani premergători, constatăm o creștere a nivelului ajutoarelor de deces și ca urmare a aplicării unei noi grile, potrivit aceluiași algoritm, dar cu o majorare a cotei în raport cu vechimea în asociație.
În ceea ce privește ajutoarele bănești sociale, care se acordă la cerere acelor membri ai asociației care se află în situații materiale și de sănătate dificilă, numărul acestora a totalizat 732 cazuri, cu o valoare de 58.090 lei. Esențial în aceste cazuri este nivelul mediu al veniturilor pe membru de familie care a fost ridicat în 2020 de Consiliul director la 800 lei urmărindu-se creșterea bazei de aplicare, respectiv sporirea numărului de ajutoare și desigur, a valorii totale a ajutoarelor sociale în bani. Adăugăm faptul că au fost exceptate de la aplicarea strictă a acestor criterii unele cazuri legate de starea deosebită a sănătății și depășirea nesemnificativă a plafonului stabilit.
Pentru îmbunătățirea activității de protecție socială prin acordarea de ajutoare bănești nerambursabile, nivelul acestor ajutoare a crescut de la 60 lei la valoarea de 80 lei. Subliniem, pentru o bună reprezentare a măsurii, că un singur astfel de ajutor depășește nivelul obligației de a depune contribuția lunară ca membru asociat pentru întregul an.
Notă: În cadrul acestui gen de activități subliniem o altă acțiune pe care am derulat-o și în acest an. În aplicarea prevederilor statutare s-a acordat unui număr important de membri ai asociației o recompensă bănească pentru fidelitate. Oportunitatea pentru această acțiune a fost sărbătorirea zilei de 1 Octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sens în care au fost selectați seniorii ale căror venituri nu depășeau 1.000 lei și care au împlinit vârsta de 90 ani.
Au mai beneficiat de alte ajutoare nerambursabile în bani, totalizând suma de 123.450 lei, un număr de 1.543 membri asociați, ajutoare constând în plata unei sume fixe din costul tratamentelor și lucrărilor dentare, biletelor de tratament balnear, costul protezelor etc. Și în cazul acestor ajutoare, s-a înregistrat în anul 2020 o creștere de la 60 lei la 80 lei, în aceste cazuri ne mai ținându-se seama de nivelul veniturilor.
În plan investițional, principalul reper a fost legat de promisiunea, afișată de Consiliul director, de a da viață și a ne bucura în 2021 de reușita proiectului „Din grijă și respect pentru o viață liniștită”, promovat în colaborare cu Asociația „Respectabilii” în baza unui acord de parteneriat. Aceasta a presupus însă modificări parțiale ale imobilului, compartimentări și reamenajări interioare ale spațiului care fusese dat în folosință prin încheierea unui contract de comodat, impunând eforturi financiare importante pentru aducerea lui la parametri corespunzători noilor exigențe legislative, fiind necesare însă și repetate demersuri la cel mai înalt nivel. Și aceasta pe fondul a nenumărate analize în cadrul consiliului, de multe ori în cadrul unor ședințe operative sau ședințe comune cu asociația parteneră, finalizate cu decizii, reveniri la decizii în raport cu viziunea asupra proiectului ori a coordonatelor Acordului încheiat, cele mai importante fiind legate de specialitățile medicale opționale, extinderea și reamenajarea spațiului, generând o reamplasare a activităților gen club și specifice bibliotecii înființate. În sarcina Asociației „Respectabilii” a rămas o implicare financiară legată numai de igienizare, dar deosebit de consistentă în ceea ce privește asigurarea aparaturii medicale de ultimă generație, a mobilierului și a celorlalte dotări impuse de consultațiile și asistența medicală ce se vor asigura în regim ambulatoriu, selectarea și angajarea forței de muncă pentru fiecare specialitate, organizarea și programarea întregii activități a Clinicii medicale „Ana Aslan” nou înființată și, nu în ultimul rând, obținerea acordurilor și autorizațiilor din partea Colegiului Medicilor și a Direcției de Sănătate Publică Brăila.
De menționat că toate condiționalitățile pentru acest gen de activități, impuse în fazele de proiectare, obținere a autorizației de construire și executare propriu-zisă a imobilului s-au modificat substanțial, ca de altfel și evoluția pe piața muncii a angajării medicilor și a celorlalte cadre de specialitate, ceea ce explică prelungirea în timp a asigurării funcționalității.
În rezumat, membrii asociației noastre se vor putea bucura, în cadrul unui program prestabilit asigurat în exclusivitate acestora, de consultații în domeniul ortopediei și traumatologiei la cabinetul de specialitate din cadrul clinicii și de asistență profilactică, terapeutică și de recuperare prin Fizioterapie și metoda Kinetoterapiei pentru pacienți cu patologie osteoarticulară degenerativă, post-traumatică, terapeutică, neurologică, cardiovasculară, respiratorie, dar și pacienți cu discopatie lombară/cervicală, care pot beneficia inclusiv de proceduri de elongație.
Vor mai fi asigurate: electroterapie cu joasă și medie frecvență; biostimulare cu laser și ultrasunet; terapie prin drenaj limfatic; magnetoterapie pentru afecțiuni inflamatorii și de reducere a durerii asociate; masaj manual terapeutic în scop fiziologic sau curativo-profilactic; terapie cu unde de șoc în tratarea diverselor patologii ale sistemului musculo-scheletal (dureri de călcâi, genunchi, șold, spate, umăr etc.); terapie cu unde scurte cu efecte asupra sistemului nervos, a sistemului imunitar; terapie cu radiofrecvență și ultrasunete non-invazivă pentru remodelarea corpului prin distrugerea celulelor adipoase și a celulitei etc.
În ciuda aparențelor, este o prezentare extrem de rezumativă, dar care este de natură să evidențieze cu prisosință beneficiile de care se vor putea bucura membrii asociației noastre, față de care s-a mai convenit în cadrul Acordului de parteneriat practicarea reducerii cu 25% a tarifelor, stabilite și ele la cel mai scăzut nivel al pieței și, în baza unor criterii ce vor fi definite de Consiliul director, se vor acorda pentru membrii asociației un număr de gratuități pentru întreaga perioadă de funcționare a clinicii. Aceste precizări conturează fără îndoială faptul că suntem în pragul împlinirii unui deziderat aflat permanent în ultimul deceniu în atenția Consiliului director în ansamblul său, fiind de natură să răsplătească eforturile tuturor celor care au contribuit la împlinirea lui. credem că este o premieră, nu numai la nivelul asociației sau chiar al întregii comunități brăilene, dar un exemplu de bune practici pentru celelalte asociații de profil din țară. Este un început, Acordul de parteneriat vizând o multiplicare a activităților de sprijin, inclusiv la domiciliu, a membrilor asociației aflați în nevoie, și nu numai.
În planul activităților cultural-artistice și de agrement, am asigurat în continuare editarea și distribuirea gratuită a revistei „Casa Speranței”, pe care am încercat și credem că am reușit să o facem tot mai atractivă și elaborată, o adevărată tribună pentru activitatea asociației și un catalizator în plan literar-artistic pentru întreaga urbe. Valoarea informativă, dar și culturală a publicației, asigurată prin contribuția esențială a membrilor cenaclului asociației, a impus-o în comunitate, fiind solicitată și așteptată cu nerăbdare de cititori. Consemnăm pe același plan alte numeroase activități în cursul perioadei, lansări de carte, participarea la festivaluri și expoziții naționale și internaționale a membrilor cenaclului, contribuția asociației la Proiectul cultural dedicat copiilor materializată prin sprijinirea editării unor numere ale revistei „Prețul Cuvintelor”, dedicată elevilor, în fapt nepoții noștri, urmărindu-se identificarea celor cu potențial creativ, impulsionarea și susținerea acestora în valorificarea talentului literar.
Un moment plin de semnificație l-a reprezentat sărbătorirea Zilei Românilor de Pretutindeni, prin organizarea unor întâlni online, în plină pandemie, cu reprezentanți ai românilor din Republica Moldova și Ucraina, ca răspuns la vizita pe care, în februarie 2020, membri ai cenaclului nostru au efectuat-o în orașul Ismail din Ucraina cu prilejul Festivalului Internațional de Poezie „Să ne cunoaștem poeții” – Ediția I, care a și coincis cu Ziua Internațională a Scriitorului. Menționăm, doar pentru evidențierea permanentizării legăturilor în zonă, că și în anul 2020, în cadrul celei de a II-a ediții, cenaclul care funcționează sub egida As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, cât și Revista „Casa Speranței” au fost onorate cu diplome de excelență de către Centrul de Informare Românesc din Ismail și Cenaclul literar „Ecoul Bugeacului”, fiind apreciată în acest mod „contribuția importantă a acestora la promovarea creațiilor literare ale persoanelor de cultură din comunitățile istorice din sudul Basarabiei, Ucraina pentru contribuția adusă la dezvoltarea limbii și a valorilor tradiționale, cât și pentru promovarea culturii românești în spațiul istoric din regiunea Ismail, Ucraina. În context, conducerea Centrului a transmis asociației noastre „sentimente pline de respect și gratitudine pentru donația de reviste care a ajuns deja în comunitățile istorice de români din regiunea Odessa, Ucraina…” menționând că „prin intermediul revistei urmărim cu interes activitatea Cenaclului literar Casa Speranței a As. C.A.R.P. Ana Aslan Brăila, de care ne leagă o frumoasă prietenie”. În anul 2021, întâlnirea online s-a reluat de Ziua Mondială a Poeziei printr-o lansare de carte – „Strigătul tăcerii”, autor poetul Ion Bâcu, președintele cenaclului din Bugeacul istoric, acum teritoriu ucrainean, prilejuind un dialog util, un dialog care a unit sufletele fraților din acest teritoriu, din Basarabia și Bucovina de Nord cu cele ale noastre, trăitori la Dunăre prin graiul dulce românesc exprimat în poezie și cânt.
Cu prilejul Festivalului Internațional de Poezie la Ismail – 2021, pentru prestațiile colegilor noștri, Asociației i s-a acordat o diplomă de excelență – „pentru contribuția și activitatea remarcabilă desfășurată în beneficiul românilor din comunitățile istorice din sudul Basarabiei, Ucraina, pentru păstrarea și promovarea identității naționale și a valorilor culturale românești”.