ACORDAREA DE AJUTOARE – prevederi statutare
Art. 32.
(1)
 C.A.R.P. Brăila acorda, în condiţiile prevazute de statut, următoarele ajutoare băneşti nerambursabile:
a) ajutoare băneşti sociale;
b) ajutoare pentru plata unei cote părţi din costul biletelor de tratament balnear, al lucrărilor dentare, al protezelor ortopedice, oculare, auditive ori cardiovasculare, precum şi alte ajutoare stabilite de Consiliul director şi aprobate de Adunarea generală
c) ajutoare în caz de deces al membrilor asociaţiei.
(2) De ajutoarele prevăzute la alin. (1) beneficiază persoanele care au dobândit calitatea de membru CA.R.P. Brăila şi au o vechime de 6 luni de la data înscrierii.
Art. 33.
(1)
 Ajutoarele băneşti sociale se pot acorda, la cerere, acelor membri ai Casei care se află în situaţii materiale şi de sănătate dificile.
(2) Cererile de ajutor bănesc social se aprobă de preşedintele Asociaţiei şi se validează de Consiliul director în limita sumei aprobate anual de Adunarea generală, pe baza anchetelor sociale efectuate de un membru al Consiliului director, anume desemnat ori sub coordonarea acestuia. Criteriul de baza îl constituie nivelul mediu pe membru de familie al veniturilor din pensii, salarii şi orice alte indemnizaţii primite, nivel stabilit de Consiliul director. Solicitanţii domiciliaţi în mediul rural vor prezenta şi adeverinţe eliberate de primăriile locale că nu obţin alte venituri din activităţi agricole.
Art. 34.
(1)
 Ajutoarele de la art. 32 (1) lit. (a) se acorda o singură dată pe an, în funcţie de posibilitaţile financiare ale C.A.R.P. Brăila.
(2) Ajutoarele de la art. 32 (1) lit. (b), cu excepţia ajutoarelor pentru tratamente medicale, se acordă în proporţie de 50% din costul acestora, fără a depăşi într-un an, cumulat, valoarea ajutorului aprobat de Adunarea generală. Ajutoarele respective pot fi onorate până la 31 martie a anului următor pe baza documentelor justificative legale.
(3) Valoarea ajutorului pentru tratamente balneare este de 30% din costul suportat de membrii Casei, dar nu mai mult decât valoarea ajutorului stabilit de Adunarea generală, cu condiţia ca solicitantul să prezinte dovada achitării biletului de tratament (chitanţa, ori chitanţa şi factura, dupa caz).
(4) Membrilor C.A.R.P. Brăila care fac băi reci la staţiunea Lacu Sarat li se vor deconta până la 15 bilete de intrare, la cerere, pe baza fişei de tratament vizată de medicul staţiunii, fără a se depăşi ajutorul aprobat stabilit de Adunarea generală.
(5) Consiliul director poate sista plata ajutoarelor nerambursabile dacă suma totală depăşeşte plafonul de cheltuieli prevăzut în buget la capitolul respectiv, ori o poate suplimenta potrivit resurselor financiare.
Art. 35.
(1)
 Ajutorul de deces se acordă solicitanţilor care prezintă certificat de deces în original, după ce s-au reţinut sumele datorate Asociaţiei de fostul membru.
(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual în mod diferenţiat, în raport cu vechimea în C.A.R.P. Brăila a celui decedat.